BRANDOS EGZAMINAI 2021-2022 m. m. Svarbu žinoti
 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.
 • Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia gimnazijos vadovui iki 2021 m. lapkričio 24 dienos.

prašymo forma:Prašymas_laikyti_BE_2021-2022 m. m

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama. Mokinys pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantis pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia gimnazijos vadovui.

BE_įskaitos_tvarkaraštis_2021-2022m.m-1

Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.

 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, mokiniams turintiems patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus, leidžiama laikyti gimnazijos vadovo įsakymu.
 • Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:

  • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
  • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
  • mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Kandidatai nuo brandos egzaminų gali būti atleidžiami gimnazijos vadovo įsakymu, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo IX skyriumi
 • Gimnazijos vadovo įsakymu brandos egzaminas ar jo dalis, atidedama pakartotinei sesijai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) direktorius ir skelbia jas viešai Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.
 • NŠA vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NŠA nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui, jo pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per 8 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui – per 2 darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui – per 4 darbo dienas.
 • Dalykų brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Kandidatai apeliacijas gali pateikti gimnazijos vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 20 dienos.
 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas gimnazijos vadovui gali pateikti per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. Pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per 5 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
 • Daugiau informacijos: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

SAVANORYSTĖ

Laba diena gerbiami abiturientai,
Maloniai pranešu, kad mūsų 12-okams buvo priimtas palankus sprendimas – už savanorystę, kuri trunka ne mažiau 6 mėnesių – gauna 0,25 stojamojo balo.
Tačiau yra vienas niuansas – iki sausio 15 d. jauni žmonės, norintys pretenduoti į  0,25 stojamojo balo, turėtų jau pradėti savo tarnybą.
Mūsų rajone akredituotų organizacijų kol kas nėra, galima rinktis iš sąrašo: https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska
Arba
jei Jus pasiekia žinia apie jauną žmogų, kuri(s) norėtų dalyvauti programoje, ji(s) turi registruotis štai čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGUidqEoH8iX0OuPejEictVQ_d6Zje4Y6i6Tuo2e9n9HSOg/viewform
Užsiregistravę savanoriai priskiriami Savanorišką veiklą organizuojančiai organizacijai (SVO) pagal teritoriją. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos datos, kuria sudaroma trišalė savanorystės sutartis.
Primenu, jog savanoriai gali atlikti tarnybą tik akredituotose priimančiose organizacijose. Šiuo metu jau užsiregistravę 130 savanorių! 
Dalyvavimo programoje vietų skaičius ribotas.

Vyresnioji socialinė pedagogė Oksana Davleševičienė

Sveikatos priežiūros specialistė  Justyna Vojevodskaja

Mokymasis mokytis

Pažink savo mokymąsi! Atlik šiuos testus ir sužinok, kaip tu dažniausiai mokaisi ir kada gali pasiekti geriausių mokymosi rezultatų.

Mokymosi stilius

Dominuojantis intelekto tipas ir palankiausi mokymosi būdai

Kaip efektyviai mokytis?

Kas svarbu mokantis?

informacija atnaujinta 2020-02-13