Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,, Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo"

 Aprašą skaitykite čia 

Keisti dalyką ar dalyko kursą/lygį mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso/lygio skirtumo iki pusmečio pabaigos. Jei įskaita išlaikoma pusmečio pabaigoje, įvertinimas laikomas pusmečio įvertinimu. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia.

Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso  keitimo tvarka čia 

Į vidurinio ugdymo programos dalykų turinį integruojama Žmogaus saugos ugdymo bendroji programa.

Vidurinio ugdymo  programos vykdymo bendrosios nuostatos    skaitykite čia