Mokinių priėmimo į gimnaziją sąlygos
1. Priimant moksleivius mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, stojamieji egzaminai, konkursai, žinių testavimas ar kiti patikrinimai neorganizuojami.
2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu į gimnaziją priimami visi moksleiviai, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
3. Specialiųjų poreikių vaikai į gimnaziją priimami pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.
4. Į gimnaziją priimami ir mokiniai iš kitų teritorijų, neviršijant maksimalaus mokinių skaičiaus klasėje.
5. Prašymai ir dokumentai į pirmąją klasę (6-7 metų vaikų), į penktąją ir kitas klases priimami nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 30 d. bei mokslo metų eigoje.
6. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmosios mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami gimnazijos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

Naujai atėjusių mokinių adaptacija
  Naujai atėjusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis periodas. Klasės auklėtojas padeda moksleiviui susipažinti su gimnazijos bei klasės veikla. Aktyviai bendradarbiaujama su gimnazijos socialiniu pedagogu, reikalui esant, su psichologine pedagogine tarnyba. Palaikomi glaudūs ryšiai su mokinių tėvais arba globėjais.Organizuojama individuali veikla.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
  Tėvams, globėjams pageidaujant  mokinys, besimokantys pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą ir turintis specialiųjų poreikių, gali būti priimtas mokytis pagal  pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo pritaikytą programą.  Mokiniai aprūpinami vadovėliais, ypač didelis dėmesys skiriamas ugdytinio teigiamai psichologinei būsenai.

Mokinių maitinimas 

       Visiems priešmokyklinio ugdymo,1 ir 2 klasių mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas nepriklausomai nuo pajamų dydžio.
       50 mokinių gauna nemokamą maitinimą esant mažoms tėvų pajamoms.

Mokinių nemokamas pavežimas

         Gyvenantys toliau nei 3 kilometrai nuo mokyklos  pavežami 48 mokiniai: maršrutiniais autobusais – 13, mokykliniu autobusu-35.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMŲJŲ KNYGŲ SĄRAŠAS MOKINIAMS   sąrašas

UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASIRENKAMASIS MODULIS II g KLASĖJE

(reikia pasirinkti vieną)

1. PROGRAMAVIMO PRADMENŲ MODULIS

2. KOMPIUTERINĖS LEIDYBOS PRADMENŲ MODULIS

3. TINKLALAPIŲ KŪRIMO PRADMENŲ MODULIS

Plačiau apie modulius skaitykite čia