Nariai:

VGK pirmininkė – Regina Barsulienė (direktorės pavaduotoja ugdymui)
VGK pirmininkės pavaduotoja  – Oksana Davleševičienė
VGK narė – mokytoja Inga Salavei
VGK narė -  mokytoja Lilija Urbelevič
VGK narė – mokytoja Irena Ardišauskienė
 
VGK sekretorė – Neringa Dudovičienė
Funkcijos:
  • Įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo,smurto nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;

  • Vykdo gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;

  • Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;

  • Teikia siūlymus gimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo.

  • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje. Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Šalčininkų r.  PPT.

  • Įvykus krizei gimnazijoje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas čia