BENDROSIOS NAUDOJIMOSI  GIMNAZIJOS  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 
1.  Bendroji dalis 
1.1 Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą naudojimosi  Šalčininkų r. Dieveniškių „ Ryto“ gimnazijos  biblioteka tvarką. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis  Šalčininkų r. Dieveniškių „ Ryto“ gimnazijos  bendruomenės nariai.
1.2 Biblioteka garantuoja teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas.
2.  Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas
2.1 Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
2.2  Dieveniškių „ Ryto“  gimnazijos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.
2.3 Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Bendrosiomis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
2.4 Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)
2.5 Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995). 
3. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka
3.1 Skaitytojai ir lankytojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.
3.2 Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.
3.3 Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, kartografiniai vaizdiniai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.
3.4 Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, matant skaitytojui, pasirašo bibliotekininkas.
3.5 Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).
4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1 Skaitytojai turi teisę:
4.1.1 gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui į namus ar į skaityklą;
4.1.2 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
4.1.3 pateikti užklausą žodžiu, raštu;
4.1.4 lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
4.1.5 pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas;
4.1.6 prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą.
4.2 Skaitytojas privalo:
4.2.1 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;
4.2.2 gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus ir pan.) pranešti bibliotekininkui,
4.2.3 neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą:
4.2.4 išsinešti spaudinius į namus galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;
4.2.5 nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą, jeigu jų nepageidauja kiti skaitytojai.
4.2.6 neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų išdėstymo tvarkos;
4.2.7 pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), nedelsiant informuoti biblioteką;
4.2.8 bibliotekos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti bibliotekininkams ir kitiems skaitytojams.
4.3 Skaitytojo atsakomybė:
4.3.1 praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti dešimteriopą jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato bibliotekoje sudaryta komisija);
4.3.2 pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;
4.3.3 bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, mokyklos direktorės įsakymu, iki tam tikro laiko ar visai, gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS
5.1 Biblioteka privalo:
5.1.1 informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
5.1.2 suteikti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;
5.1.3 diferencijuotai naudoti individualaus ir grupinio darbo formas;
5.1.4 tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.
5.2 Biblioteka turi teisę:
5.2.1  skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;
5.2.2 suderinus su mokyklos administracija vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti skaitytojų. Šia dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos darbams.
6. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS
6.1 Mokiniai  privalo užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę, įvertindami vadovėlio būklę, vadovėlį aplenkti ir tausoti.
6.2 Už pamestus ir sugadintus (pripaišytus, suteptus, suplėšytus) vadovėlius mokinys atsiskaito bibliotekininkui : grąžinamas toks pat vadovėlis arba, bibliotekininkui sutikus, kitas vadovėlis ne mažesnės vertės(arba analogiškas)  negu tas,  už kurį atsiskaitoma.
6.4 Mokiniai, išeinantys iš mokyklos mokslo metų eigoje, turimus vadovėlius privalo grąžinti.
6.5 Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos (taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik tuomet, kai į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su atskirus dalykus mokiusių mokytojų bei bibliotekininko parašais.
6.6 Vadovėliai  gali būti išduodami vasarai (papildomam mokymuisi)

————————————————————————————————————–

 Bibliotekos-nuostatai 

——————————————————————————————————————————————

Naudojimosi skaitykla taisykles

—————————————————————————————————————————————-

Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

<..> Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto"  gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas nustato Gimnazijois bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą, Gimnazijos vadovo įgaliojimus, turimų vadovėlių skolinimą kitoms mokykloms <..>

skaitykite: Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas