Pradinio ugdymo programa įgyvendinama 1-4 klasėse vadovaujantis Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu ISAK-2433 (Žin., 2008 Nr. 99-3848), 2019-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti.
Pradinio ugdymo 2021-2023 m.m. planas čia