Informacija apie gimnaziją

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnazijoje ugdymas organizuojamas lietuvių kalba.
2019-2020 mokslo metus pradėjo 102 mokiniai. Mokiniai mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą mokosi 39 mokiniai;
pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi 45 mokiniai;
pagal vidurinio ugdymo programą mokosi 18 mokinių.
Iš tolimesnių vietovių atvykstančių mokinių pavėžėjimas organizuojamas sudarant sutartį su UAB „Šalčininkų autobusų parkas“,  40   mokinių pavežama geltonuoju autobusiuku.Gimnazijoje dirba 20 pedagoginių darbuotojų, iš jų: vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vienas bibliotekos darbuotojas.Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistas nuolat tobulinasi seminaruose, rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose projektuose, konferencijose, konkursuose, kultūrinių, visuomeninių organizacijų, įvairių darbo grupių veikloje, įgyta gerąja patirtimi dalijasi metodinių grupių, mokytojų tarybos posėdžiuose.Gimnazijai vadovauja direktorė, istorijos mokytoja metodininkė Lolita Mikalauskienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra matematikos mokytoja metodininkė  Regina Barsulienė. Už gimnazijos ūkio dalies veiklos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Leonarda Šilobrit.
Gimnazijos valdymo principai: demokratiškumas, humaniškumas, teisingumas.
Gimnazijos valdymo struktūra:

                                                            

 

 

 
 
Gimnazijoje praktikuojamos bendradarbiavimo su mokinių tėvais formos:
- Tėvų atstovų įtraukimas į įvairių darbo grupių (strateginio plano, metų veiklos programos rengimo ir pan.), gimnazijos savivaldos institucijų veiklą (Gimnazijos taryba, Tėvų komitetas);
 - Individualus klasių vadovų, gimnazijos administracijos, specialistų bendravimas su mokinių tėvais;
- Klasės tėvų susirinkimai (ne rečiau nei 2 kartus per metus);
 - Visuotiniai tėvų susirinkimai (sprendžiant svarbius visuotinius klausimus);
- Tėvų dalyvavimas tradiciniuose gimnazijos renginiuose;
 
Mokslo metai
Mokytojų ekspertų skaičius/proc.
Mokytojų metodininkų  skaičius/proc.
Vyresniųjų mokytojų skaičius/proc.
 
Mokytojo kvalif. kat. turinčių skaičius/proc.
Neatestuotų skaičius/ proc.
2019–2020
0
0
5
22 %
11
48 %
7
30 %
0
0
          2020-2021
   0
0
5
22 %
   10
44 %
    8
34%
0
0

 

 

 
 
 
             
             
           
            Gimnazijoje organizuojamas neformalusis vaikų švietimas. Gimnazija pagal galimybes stengiasi maksimaliai įgyvendinti mokinių popamokinio užimtumo poreikius. Šiais mokslo metais gimnazijoje veikia 10  sportinio, meninio, technologinio, socialinių įgūdžių ugdymo būreliai.
             Gimnazija kasmet dalyvauja socializacijos,sveikatos prevencinio pobūdžio, tautiškumo, pilietiškumo ugdymo projektuose.
          Gimnazijos bibliotekoje yra 1 kompiuterizuota darbo vieta, turinti interneto prieigą, yra organizacinė technika: spausdintuvas, skaneris, projektorius, DVD grotuvas. Greta esančioje skaitykloje įrengtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Bibliotekos darbas orientuojamas į mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą, popamokinį bei tarppamokinį jų užimtumą.
         Gimnazijoje naudojamas elektroninis Mano dienynas. Šio dienyno privalumas – galimybė mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) jiems patogiu metu susipažinti su vaiko ugdymosi rezultatais, kontroliuoti pamokų lankomumą, patiems mokiniams naudinga galimybė pasitikslinti namų darbus, atidžiau stebėti bei kontroliuoti savo ugdymosi procesą.
         Gimnazija dirba kabinetine sistema. Sukomplektuotos visų dalykų mokymui reikalingos mokymosi priemonės, veikia belaidis ryšis: Wi- Fi. Mokykla naudojasi Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos patalpose esančia valgykla, sporto sale, stadionu, chemijos kabinetu.
         Ugdymo proceso aprūpinimui pakanka Mokinio krepšelio lėšų. Gimnazija turi sąskaitą 2 % paramai kaupti. Sąskaitoje sukaupti pinigai Gimnazijos tarybos pritarimu panaudojami einamosioms gimnazijos reikmėms. Dėkojame visiems už teikiamą finansinę bei moralinę paramą.