Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.

Įgyvendinant Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas ir formuojant gimnazijos ugdymo turinį užtikrintas minimalus skiriamų pamokų skaičius per savaitę, nustatytas Bendruosiuose ugdymo planuose.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas  2021-2023 ugdymo planas

 Ugdymo plano papildymas 2022-2023 m.m.