Mokinių ugdymo karjerai paslaugos gimnazijoje

Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė), apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.

Ugdymas karjerai – kryptingas žmogaus bendrųjų ir karjeros savybių plėtojimas.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi į darbinę aplinką.

Uždaviniai:

 • padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • ugdyti gebėjimą remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu priimti adekvačius karjeros sprendimus;
 • ugdyti gebėjimą remiantis asmenine ateities vizija kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą;
 • padėti pasirengti sėkmingam perėjimui į karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai formos:

 • Dalyko pamokos
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimai
 • Klasių valandėlės
 • Bendradarbiavimas su tėvais
 • Susitikimai su karjeros konsultantais
 • Paskaitos
 • Ekskursijos, išvykos

Ugdymo karjerai informacinis centras:

Centras įkurtas gimnazijos skaitykloje. Jame leidžiamas informacinis stendas, kaupiama medžiaga apie profesijas. Už centro priežiūrą atsakinga mokyklos bibliotekininkė Ilona Baležentienė. Ji tvarko literatūrą, bendradarbiauja su klasių vadovais ir mokytojais, padeda mokiniams surasti reikiamą informaciją. 

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

Direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, vykdanti švietėjišką (klasių valandėlės, tėvų susirinkimai, susitikimai su įvairių profesijų, darbo biržos atstovais), tiriamąją veiklą (mokyklos karjero konsultantas), bendraujanti ir bendradarbiaujanti su profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, aukštosiomis mokyklomis.

Darbo grupė:

Regina Barsulienė- direktorės pavaduotoja ugdymui

Oksana Davleševičienė- socialinė pedagogė

Lilija Urbelevič – bibliotekininkė

Koordinacinės grupės veiklos programą galite rasti čia

Konsultuotis karjeros ugdymo klausimais mokiniai ir tėvai gali kiekvieną dieną nuo 13,30 iki 15 val. socialinės pedagogės kabinete.

Pagrindiniai dokumentai:

Naudingos nuorodos:

Filmukas apie tai, kaip pats gali pradėti planuoti savo karjerą.

Mokytojo knyga

Mokinio knyga

Misija: pinigai“ – naujas edukacinis žaidimas internete

www.aikos.smm.lt;

www.studijos.lt;

www.kurstudijuoti.lt;

http://www.mokslas.lt/;

www.euroguidance.lt;

www.ldb.lt;

http://www.zinauviska.lt/lt/;